BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC KẠN HỌP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ BÀN GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC CHỈ SỐ NĂM 2021 NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo, nội dung chi tiết xem tai đây: https://cchc.backan.gov.vn/Pages/tin-tuc-533/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-535/ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-ti-f1f78de147c3dca1.aspx