Kế hoạch

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số...

Nội dung chi tiết xem tại đây: Kế hoạch cuộc thi thi trực truyến tìm hiểu về CĐS 2023 - bản trình

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC...

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện Bạch Thông truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính,...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Nội dung chi tiết xem tại đây: KH CCHC

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC KẠN HỌP VÀ ĐÁNH GIÁ...

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH...

Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà...