Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ VI HƯƠNG NĂM...

Nội dung chi tiết xem tại đây: Lịch TCD của CTUBND xã 2023

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC “KHÔNG...

Thực hiện Văn bản số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG HỌP TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI...

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, UBND xã triệu tập cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức để triển khai nhiệm vụ cải...

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG TRỰC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...

Để công tác thực hiện thủ tục hành chính được giải quyết theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức,...