Thế mạnh của địa phương

Tiềm năng, thế mạnh

      Phát triển nông nghiệp hàng hóa Vi Hương có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu thổ nhưỡng thuận...