CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UBND XÃ VI HƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát
triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Vi Hương khóa XX – kỳ họp thứ ba về mục
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh xã Vi Hương năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 160/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND xã về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND
xã nhiệm kỳ 2021-2026;
UBND xã Vi Hương xây dựng Chương trình trọng tâm công tác năm 2022, như sau: Chuong trinh cong tan nam 2022 của UBND