HỘI NÔNG DÂN XÃ HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY CÔNG TRÌNH VỆ SINH CHO HỘI VIÊN NGHÈO

Thực hiện kế hoạch số: 05/KH-HNDX ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội Nông dân xã Vi Hương về công tác giảm nghèo. Năm 2022 Hội Nông dân xã được phân công giúp đỡ gia đình hội viên Lý Văn Hoạt, hộ nghèo thuộc thôn Thủy Điện, xã Vi Hương. Trong những năm qua gia đình ông Lý Văn Hoạt đã có nhà tiêu nhưng chưa hợp vệ sinh. Thực hiện theo kế hoạch, Hội Nông dân xã và chi hội nông dân thôn Thủy Điện đã cùng tuyên truyền, vận động gia đình xây nhà vệ sinh để bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng thời đạt thêm một tiêu chí về công tác giảm nghèo. Với nhận thức đúng đắn cộng với sự tuyên truyền, động viên của tổ chức Hội, đến nay gia đình đã xây dựng xong công trình nhà vệ sinh tự hoại để phục vụ sinh hoạt cho gia đình được thuận tiện.
Để hỗ trợ, động viên kịp thời cho gia đình. Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2022, Thường trực Hội Nông dân xã xuống nghiệm thu công trình và hỗ trợ số tiền 1.000.000 đồng cho gia đình.


Đồng chí chủ tịch trao tiền hỗ trợ cho đại diện hộ gia đình

                              Tác giả: Trần Xuân Diện – Chủ tịch HND xã