KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 –
2030; Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh Bắc Kạn về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày
22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số
13/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Bạch Thông về thực hiện công
tác CCHC năm 2022. UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm
2022.  Nội dung chi tiết xem tại đây: KH cai cach hanh chinh 2022