Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên đại bàn huyện đến năm 2025

Nội dung chi tiết xcem tại đây: KH số 281