KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

Nội dung chi tiết xem tại đây: KH CCHC huyện năm 2023