KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 455/STTTT-CNTT-BCVT ngày 28/4/2022 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn V/v triển khai Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030; UBND xã Vi Hương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã,  nội dung chi tiết xem tại đây:KH CHUYỂN ĐỔI SỐ 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG 2030