KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnhđạo, cán bộ, công chứctrong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Vi Hương vàkhuyến khích người dân cùng tham gia công tác CCHC của xã, Ủy ban nhân dân xã Vi Hương ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 trên địa bàn xã, nội dung chi tiết xem tại đây: