KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ VI HƯƠNG NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND huyện Bạch Thông về tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022;Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND xã về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. UBND xã Vi Hương ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2022, nội dung chi tiết xem tại đây: KH TUYÊN TRUYỀN CCHC 2022