NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Các nội dung tuyên truyền chuyển đổi số, nội dung chi tiết xem tại đây:186QD-BTTTT Chỉ thị số 03_signed QĐ 749. THủ tường chính phủ signed QĐ 942. của Thủ tướng CPsigned