QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Nội dung chi tiết xem tại đây: QĐ GIAO CHỈ TIÊU KT – XÃ HỘI 2023 ban hành