Thực hiện công tác giám sát của cộng đồng trong xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG xã Vi Hương năm 2022

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công khai, minh bạch trong các công việc liên quan đến cộng đồng, nhất là việc xây dựng các dự án, đề án đầu tư các công trình công cộng. Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vi Hương đã kịp thời thành lập các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khi có các chương trình, dự án được triển khai trên địa bàn xã.
Ðể nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trưởng ban và các thành viên phải là những người có uy tín trong cộng đồng, khách quan, công tâm trong khi làm nhiệm vụ và nhất là phải am hiểu luật pháp ở lĩnh vực mình giám sát; khi phản ánh, kiến nghị vấn đề gì thì phải theo dõi diễn biến các vụ việc mà mình kiến nghị cho đến khi có kết quả sau cùng.
Khi thực hiện giám sát, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trực tiếp xuống các công trình hoặc gián tiếp qua nghe ý kiến phản ánh của người dân. Qua đó sẽ tổng hợp, đối chiếu với số liệu báo cáo để có đánh giá khách quan, góp ý ngay nếu có hạn chế, sai sót. Qua các công trình đã và đang thi công, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát hiện một số vấn đề chưa hợp lý trong quá trình thi công các công trình, qua kiến nghị đơn vị thi công đã tiếp thu khắc phục kịp thời.

Ban giám sát thực hiện giám sát thực tế tại công trình

Theo lộ trình kế hoạch, năm 2023, xã Vi Hương về đích xã nông thôn mới. Thực hiện Nghị định 27/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong thời gian tới Ban giám sát đầu tư cộng đồng sẽ tổ chức giám sát xây dựng 13 công trình (10 công trình đường giao thông, 02 kênh mương và 01 công trình duy tu sửa chữa) với tổng số vốn được giao là 4.286.426.000 đồng (vốn đầu tư XD NTM là 2.457.126.000 đồng, vốn đầu tư DTTS&MN là 1.719.000.000 đồng và vốn sự nghiệp thuộc DTTS&MN là 110.300.000 đồng).
Qua hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ xã đã tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân trong xây dựng các chương trình MTQG trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư và công trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tác giả: Hoàng Thị Đàm – UBND xã Vi Hương