XÃ VI HƯƠNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 20 tháng 4 năm 2021 Đảng ủy xã Vi Hương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Ảnh Đồng chí Mạc Thiêm Dương Phó bí thư thường trực Đảng ủy đang quán triệt chuyên đề

Thành phần tham gia học tập là toàn thể đảng viên của Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, trưởng thôn không phải là đảng viên. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong BTV Đảng ủy quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


                                           Ảnh toàn cảnh Hội nghị
Để triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch học tập trong toàn Đảng bộ, xây dưng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình tực tế của địa phương, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả. Từ đó vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn đấu, thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
                                                                     Nguyễn Văn Hoán- Đảng ủy xã Vi Hương